สารสนเทศบุคลากร

จำแนกบุคลากรตามประเภท และสายงานรวมทั้งสรุปยอดจำนวนของบุคลากรตามหมวดหมู่
จำแนกบุคลากรตามประเภท และระดับการศึกษารวมทั้งสรุปยอดจำนวนของบุคลากรตามหมวดหมู่
จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา / โปรแกรมวิชา
รวมทั้งสรุปยอดจำนวนของบุคลากรตามหมวดหมู่
จำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำจำแนกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนโดยจำแนกจากวันที่บรรจุเข้าทำงาน