วัตถุประสงค์ / เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลให้ตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • เพื่อสามารถสนองตอบต่อความต้องการขยายงานในส่วนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการแก่บุคลากรทุกหน่วยงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์
  • มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ และพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลของบุคลากรที่เป็นมาตรฐาน
  • ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร