นโยบาย / กลยุทธ์

นโยบาย
  • พัฒนาการบริหารจัดการรูปแบบการปฏิบัติงานภายในให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดีและให้ได้รับความรู้อย่างเต็มความสามารถเพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักเพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
มาตรการที่รองรับนโยบาย
  • ปรับปรุงกระบวนการด้านการติดต่อประสานและลดขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
  • จัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการให้บริการที่ดี และรวดเร็ว
  • จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
  • มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ความเป็นธรรม และอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานและมี ฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน
  • ความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย และมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • มีแนวปฏิบัติในการสรรหา และมีระเบียบในการดูแลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ