ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ปณิธาน

แม่นยำ ถูกต้อง มองการณ์ไกล ฉับไว เข้าใจบุคลากร

ปรัชญา

ฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์
  • ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  • ให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค
  • มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีระบบและต่อเนื่องตามเป้าหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ แก่บุคลากร และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย