ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายใต้งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายใต้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ปัจจุบัน ปัจจุบัน สังกัดงานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีภารกิจหลักด้านการศึกษา วิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน และอัตรากำลัง การดำเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคล ต่าง ๆ เช่น การสรรหาและบรรจุบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการลาออก