slide 2

ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์
ระบบแฟ้มสะสมผลงานออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลากรในด้านการส่งข้อมูลผลงานด้านการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการประเมินในแต่ละรอบการประเมิน
ด้วยวิธีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวก ทำให้สามารถดำเนินการส่งข้อมูลผลงานได้แบบออนไลน์ ซึ่งช่วยให้บุคลากรสามารถส่งข้อมูลของตนเองได้จากทุกๆ ที่และทุกๆ เพื่อให้งานด้านบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ