slide 1

ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านบุคลากร
เพื่อให้งานด้านบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ จัดการ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่าย
ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ ด้านข้อมูลบุคลากรเป็นไปได้อย่างเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น